Please click~~~

7/19/2014

動土

數年前有線電線邀請蘇民峰做風水節目,成日聽佢話屋企對住動土要用五行化動土局化解。早幾年買 X 年運程書間中都會講呢個局,查實佢講完都唔太知佢講咩。

家中師奶媽媽當年都聽佢講買左一堆野回家自行 ‘組裝’呢個局。早幾日响書局發現好識做生意既蘇師傅直頭做套裝出埋書,勁!


No comments:

Post a Comment