Please click~~~

9/26/2012

Movie: 一路向西 Due West Our Sex Journey

一路向西係一個人稱高登仔既 “向西村上春樹’ 既網路作家,以第一身方式寫香港男人北上尋歡既故仔,由網版到出書,再搬上大銀幕.... 真係有晒天時地利人和。

套戲整體比 3D 肉浦團好的,但裸路位同 SEX 位多到好似睇四仔咁... 奇怪既係戲院女觀眾好多,朋友話男仕可能比較鍾意响屋企睇呢套喎戲喎 :P 

睇完套戲,可以知到底男人北上做啲咩?咩叫獨龍轉,冰火,同空中飛人等等,睇完明晒~ 有位女性朋友話:好想揾個男性朋友一齊去睇,去睇吓佢有咩反應.... 真係估佢唔倒.... 


另外加載:女性專用場既 TRAILER


No comments:

Post a Comment